Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Botilbud til unge efter Servicelovens §66, stk. 1 nr. 5 og §107


Ny Fjordbo er et godkendt botilbud under Socialstyrelsen med sigte på rehabilitering til unge i alderen fra 15 år med en medfødt eller erhvervet hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser. Gennemsnitsalderen er omkring de 20 år.  Vi er et højt specialiseret neurorehabilitering efter Lov om social service § 66 stk 5 og §107, herunder eksempelvis unge i ressource- og STU forløb. Ligeledes er der efter endt ophold mulighed for §85 støtte og konsulentbistand.

Et ophold på Ny Fjordbo bygger på et specialiseret, helhedsorienteret, neuropædagogisk og neuropsykologisk grundlag med henblik på at minimere de negative konsekvenser af hjerneskaden og gøre den unge i stand til at opnå så selvstændigt og livstilfredsstillende en tilværelse som muligt. Det tværfaglige miljø beståer af neuropsykologer, neuropædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, lærere og talepædagoger. Der er ligeledes tilknyttet læge, neurolog og psykiater. Neuropsykologen har det behandlingsmæssige ansvar for de overordnede mål og strategier og har derfor en central rolle igennem hele forløbet.  Neuropsykologens rolle er at sikre, rehabiliteringen tager udgangspunkt i neuropsykologisk viden og ekspertise.

Som hovedregel udarbejder den visiterende myndighed en §141 handleplan med indsatsmål. Ud fra denne handleplan, udarbejder beboerens kontaktperson og den behandlingsansvarlige neuropsykolog i samarbejde med beboeren, relevante mål og delmål. Herunder drøftes endvidere hvilke metoder der er relevante samt tidsrum for løbende evaluering. Som udgangspunkt tilstræbes tværfaglige mål, hvor metoderne/interventionerne hviler på et neuropsykologisk grundlag. Det er ligeledes ud fra dette, at der ved konferencer drøftes optimale neuropædagogiske strategier, der kan støtte op om udvikling og trivsel.

Et konkret redskab der bruges i samarbejde med beboeren er måltrappen. Måltrappen visualiserer målene for beboeren, og viser sig ofte at være et godt og enkelt redskab, der både kan benyttes blandt det tværfaglige personale og i samarbejdet med beboeren. Måltrappen er opbygget af en trappe, hvor der på toppen er det overordnede mål. Trinene undervejs er delmål mod det overordnede mål.

Målene og delmålene evalueres løbende på beboersamtaler, som afholdes ugentligt. Personalet holder ugentlige tværfaglige konferencer. Her er det primært behandlingsplanen (med aktuelle mål) der er styrende for drøftelserne. Den løbende evaluering sker ud fra faglige observationer og interventioner samt beboerens egne oplevelser, som de har videregivet til deres kontaktpersoner og/eller den behandlingsansvarlige neuropsykolog.

De enkelte faggrupper har ligeledes fagspecifikke mål og evalueringsredskaber, som bruges løbende og efter individuelle faglige vurderinger.

Hverdagen rummer både individuel træning og aktiviteter og samvær med andre unge. Der er blandt andet fysisk træning, værksteds- og it-aktiviteter, fysioterapi og ergoterapi, samt neuropsykologiske og neuropædagogiske indsatser. Nogle får en skoleuddannelse sideløbende med den professionelle rehabilitering. Målet er at minimere de negative konsekvenser af hjerneskaden og gøre den unge i stand til at fungere så optimalt som muligt.

Træningen kan foregå individuelt og/eller på hold og et ophold kan vare fra en måned til tre år.

Der er 12 pladser på Ny Fjordbo.

Efter en cykel ulykke boede Marvin 2,5 år på Ny Fjordbo.

Tilbage til livet som ung med hjerneskade