Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

En-Hel-Del Træning


En-Hel-Del Træning (HD-træning) er et træningsprogram udviklet – og under stadig udvikling – på Børneneurocentret på Vejlefjord Rehabilitering.

Formålet med træningen er at styrke børn og unges kognitive helhedsforarbejdning samt at arbejde med kompenserende strategier på områder, hvor decideret træning ikke giver det ønskede udbytte.

Målgruppen er børn og unge med kognitive vanskeligheder i forhold til helhedsbearbejdning. Vanskelighederne kan være medfødte f.eks. ved en udviklingsforstyrrelse, eller erhvervet f.eks. ved hjerneskade/hjernesygdom. De viser sig for eksempel ved, at barnet/den unge er detaljeorienteret og ikke på alderssvarende vis kan danne overblik og overskue ting og situationer. Barnet/den unge kan f.eks. ikke overskue større skole-opgaver og kommer ofte i konflikt i sociale situationer.

Programmet har gennemgående elementer men tilrettelægges i høj grad til det enkelte barns særlige styrker og udfordringer.

Grundprogrammet strækker sig over 10 uger, hvorefter der kan fortsættes med helt individuelle træningsprogrammer afhængig af fremskridt og personlige ønsker og indsatsområder.

 

For at kunne indgå i træningen skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Barnet/den unge skal være mellem 6 og 18 år og være motiveret for at deltage i træningen
  2. Der skal være begrundet mistanke om nedsat helhedsforarbejdning, der kan iagttages objektivt ved testning og i adfærden.
  3. Der skal således foreligge en nyere eller foretages en neuropsykologisk undersøgelse/vurdering, der kan redegøre for, at barnets vanskeligheder må formodes at hænge sammen med nedsat helhedsforarbejdning.
  4. En træner skal kunne afsætte 45 minutter 4 gange om ugen til træningen og ca. 2 timer om ugen til supervision fra vejlederen og forberedelse

 

Træningssessionerne indeholder blandt andet følgende:

  • Kropsøvelse med koordinering af bevægelser
  • Tegne opgaver
  • Konstruktionsopgaver
  • Ugens kompenserende strategi – som hjemmeopgave som skole og forældre skal træne med barnet.

 

Lidt mere om En-Hel-Del træning

Forhistorie

Børn med hjerneskade eller udviklingsforstyrrelse har ofte nedsat evne til helhedsforarbejdning som en del af deres kognitive vanskeligheder. Disse kognitive vanskeligheder kan give børnene store vanskeligheder i indlæringsmæssige og sociale sammenhænge. I årevis har vi på Vejlefjord Børneneurocenter rådgivet om, hvordan vanskelighederne til dels kan afhjælpes ved kompenserende strategier som f.eks. struktur, punktopstillede indlæringslister, at større arbejdsprocesser opdeles i mindre dele, dagskemaer, feed forward til børnene – hvordan de opfører sig i en social situation osv. Men vi har ikke kunnet finde nogen træningsprogrammer, der decideret søger at træne udviklingen af selve funktionen for helhedsforarbejdende tænkning.

Vi har derfor søgt at udvikle – og udvikler stadig på – et intensivt træningsprogram, der kan understøtte udviklingen af en mere helhedsforarbejdende tænkning samtidig med, at vi udvikler og arbejder med kompenserende strategier.

 

Nedsat helhedsforarbejdning i hverdagen

En god metafor[i] for at forstå den nedsatte helhedsforarbejdning er at forestille sig, at man ruller et stykke papir sammen til et rør, lukker det ene øje og anbringer røret for det åbne øje som en kikkert og ser en stumfilm gennem kikkerten. Man skal så kun fokusere på hovedpersonen igennem hele filmen. Man ser kun detaljen (hovedpersonen), men opfatter ikke den sociale sammenhæng han indgår i – man vil ikke forstå handlingen eller meningen. Sådan er det for mange af de børn der har disse vanskeligheder.

Men hvordan ser vi den nedsatte helhedsforarbejdning i hverdagen hos børnene? Det kan ofte være de børn der kommer i sociale konflikter og ikke kan redegøre for hvad der er sket. Eller børnene der ikke kan finde ud af at deltage i større sociale spil eller lege. Børnene der har svært ved at skabe sig et overblik i en skriftlige opgave, eller har svært ved at lave matematik der kræver beregninger via grafer og geometriske figurer. Det kan være børn, der er optaget af detaljer ved mange ting, og fortrækker legesager, der giver mulighed for at bruge deres styrkesider fx at bygge LEGO. Børn der måske roder meget på deres værelse, da de ikke selv kan lave systemer, eller modsat har meget stramme ordenssystemer, og hvis de brydes frustreres de. De beskrevne vanskeligheder kan også bunde i andre vanskeligheder end nedsat helhedsforarbejdning. Derfor er det vigtig med en neuropsykologisk udredning for at afklare hvad årsagen er til barnet vanskeligheder.

 

Helhedsforarbejdning i den kognitive udviklingspsykologi

Den kognitive udviklingsteori peger på, at børn i normal udvikling, udvikler sig fra en situationsbestemt kognition i 4-5 års alderen over en mere global og analytisk kognition til helhedskognition i ca. 10-11 års alderen.

HD-træning tager udgangspunkt i opfattelsen af, at der i løbet af barnets kognitive udvikling dannes en helhedsforarbejdende kognitiv stil, som går på tværs af de enkelte kognitive domæner (perception, sprog, motorik, opmærksomhed m.m). Det kan ses som en evne, der i en normal kognitiv udvikling, skabes i samspil mellem de forudsætninger barnet har og den stimulation det får i miljøet.

Forstyrres barnets udvikling af den ene eller anden grund, kan det give nedsat evne til helhedsforarbejdning, hvilket ofte ses hos børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade eller anden hjerneorganisk dysfunktion eller udviklingsforstyrrelse som f.eks. autisme, ADHD, CP og mental retardering.

Genoptræning og kompensation – et både og

Specifik genoptræning af en beskadiget hjernefunktion gøres enten ved at træne funktionen direkte, lidt som var den en muskel, eller ved at finde nye veje og hjerneområder til at erstatte det beskadigede, dvs. funktionel reorganisering i hjernen.

Kompensation er når man opgiver den skadede funktion helt eller delvist og i stedet forsøger at klare sig på en anden måde, evt. med konkrete hjælpemidler.

HD-træningen har fokus på specifik (gen-op)træning af helhedsforarbejdning, men da fuldstændig genoptræning af kognitive funktioner generelt langt fra altid er mulig, går træningen hånd i hånd med træning af kompenserende strategier. Her bruges barnet/den unges styrkesider ifht. detaljeforarbejdning f.eks. til at arbejde med støttesystemer via punktopstilling og manualer, skemastrukturer mv.


[i] Inspireret af Attwood, 2008.