Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Hjerneskaderamte kan henvises til Vejlefjord direkte fra hospitalet


Jo før borgere med akut opstået hjerneskade får tilbudt rehabilitering, jo bedre resultater. Hjerneskaderamte kan henvises til Vejlefjord Rehabilitering direkte fra hospitalet, fra speciallæge eller egen læge, hvis patienterne opfylder bestemte kriterier.

Af Else Marie Andersen

I den smukke grønne natur lige ved Vejle Fjord ligger landets eneste døgnbemandede specialsygehus, der tilbyder specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade. Det kan være borgere, der har haft hjerneblødning, blodprop eller været ude for en ulykke, og som fra den ene dag til den anden får vendt op og ned på deres liv.
De ramte skal nu lære at leve livet på helt andre vilkår – trods fysiske og mentale skader. Den læring – rehabilitering – kan hjerneskaderamte modtage på Vejlefjord Rehabilitering, der råder over højtuddannet, tværfagligt sammensat personale med indsigt i hjernen og følger af hjerneskade. Vejlefjord Rehabilitering er godkendt til at rehabilitere hjerneskaderamte på specialiseret niveau.

Henvisning fra læge

Vejlefjord Rehabilitering har plads til 38 indlagte patienter i eget værelse. De fleste er hårdt ramt af hjerneskaden og bliver henvist fra kommuner. En del af sengepladserne er reserveret til lettere hjerneskaderamte, der henvises direkte fra hospitalslæge, speciallæge eller egen praktiserende læge. Henvisningen sker efter § 79 stk. 2 i Sundhedsloven – også kaldet fritvalgsrammen.
”Hjerneskaderamte voksne har ret til at få en lægehenvisning til et betalt ophold på Vejlefjord Rehabilitering efter §79, men de skal opfylde nogle kriterier for at blive visiteret til os via den paragraf,” fortæller driftschef Pernille Bundgaard, Vejlefjord Rehabilitering.

Kriterier for opholdet

For at komme i betragtning til et §79-ophold, skal den ramte være fyldt 18 år, og hjerneskaden skal være den primære lidelse. Skaden skal desuden give både kropslige og mentale vanskeligheder, sproglige eller sociale udfordringer. Med andre ord skal den ramte have behov for tværfaglig rehabilitering.
”Et af kriterierne for et ophold hos os efter §79 er også, at patienten skal være helt eller delvist selvhjulpen, ellers risikerer vi at bruge hele rammebevillingen få nogle få patienter, der skal have massiv hjælp fra flere personaler, og vi ønsker at rehabilitere så mange som muligt,” siger Pernille Bundgaard.
Kravet om at være delvis eller helt selvhjulpen indebærer, at patienten selv skal kunne tage bad og klæde sig af. Desuden skal patienten kunne færdes uden støtte, kunne følge et ugeskema – og være i stand til at møde til og deltage i holdtræning uden væsentlig støtte.
”Man kan sagtens få et rehabiliteringsophold på Vejlefjord, selv om man er sengeliggende og fuldkommen afhængig af hjælp, men ikke på et § 79-ophold,” påpeger Pernille Bundgaard.

Et boost til hverdagens træning

En del af patienterne på §79-ophold kommer først på Vejlefjord Rehabilitering to-tre år efter skaden.
”I tiden lige efter skaden er der meget fokus på træning, men et, to eller tre år efter skaden er det blevet hverdag, og fremgangen stagnerer. De ramte har måske mistet motivationen for at træne, og så trænger de til et boost,” fastslår Pernille Bundgaard.
”Måske kan vi ikke gøre så meget for den skadede arm på det tidspunkt, men patienten kan tillære sig nye strategier fx for, hvordan man selv kan tage en strømpe på eller andre ting, der volder problemer i hverdagen,” siger Pernille Bundgaard.

Jo før de henvises, jo bedre resultater

Vejlefjord Rehabilitering vil gerne have patienterne til rehabilitering lidt tidligere.
”Jo før, de kommer til os, jo bedre resultater kan vi opnå. Derfor giver det mening, at lægerne er opmærksomme på, at de kan henvise patienterne til os. Gerne direkte fra hospitalet,” siger Pernille Bundgaard.

Vejlefjord har 80 pladser om året til patienter efter fritvalgsrammen

80 hjerneskaderamte borgere kan årligt blive henvist af deres læge til et §79-ophold på Vejlefjord Rehabilitering. En fast økonomisk ramme er afsat på finansloven til netop den slags ophold.
Typisk varer opholdet 7-8 uger, men der er ventetid på 6 til 9 måneder. Ventetiden opstår, fordi Vejlefjord Rehabilitering er forpligtet til at tage lægehenviste patienter ind løbende og fordelt over hele året.
”Vi har altid nogle bufferpladser, så vi har egentlig plads til at tage flere end 80 patienter på §79-ophold, men det er ikke muligt på grund af den økonomiske ramme,” siger Pernille Bundgaard.

Henvisning efter §79 stk. 2 kan ske direkte her


<< Tilbage til nyhedsoversigt