Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Forskning og udvikling


Vejlefjord Rehabiliterings forsknings- og udviklingsprojekter på voksenområdet omfatter bl.a. metoder til vurdering, genoptræning og rehabilitering af den hjerneskaderamte borgers funktioner. Vi har f.eks. udviklet og er i gang med at afprøve en metode til vurdering af ikke kun omfanget af mental træthed efter hjerneskade, men i lige så høj grad håndteringen og evt. fremgang i håndteringen af mental træthed efter en rehabiliteringsindsats.

Vi kører jævnligt projekter hvor vi tester og systematisk vurderer ny teknologi i rehabiliteringen, ligesom vi udvikler på særlige rehabiliteringstilbud til specifikke målgrupper.

Effektdokumentation foregår på flere niveauer. For den enkelte patient måler vi på udvalgte fysiske, kognitive og følelsesmæssige funktioner, inkl. selvoplevet livskvalitet mv. Vi ser på, hvordan udviklingen har været fra indskrivningstidspunktet til udskrivningstidspunktet; og selvfølgelig, hvor relevant for tilpasning af programmet og motivation af patienten, også undervejs i forløbet.

Vi har også en decideret forsknings-, udviklings- og kvalitetsdatabase, som danner grundlag for bl.a. videnskabelige publikationer og undersøgelser på gruppeniveau.

Vi laver løbende kvalitetsudviklende undersøgelser i form af f.eks. tilfredshedsundersøgelser. Resultater og forslag herfra bliver i videst muligt omfang inkorporeret i vores daglige arbejde.

Vejlefjord Rehabiliterings forsknings- og udviklingsprojekter er forankret i EFEU, som er vores Enhed for Forskning, Effektdokumentation og Udvikling. Læs mere om bl.a. ovennævnte projekter, tilfredshedsundersøgelser og EFEU