Datoer 16. september 2024
Pris 750,- kr.
Tilmeldingsfrist 1. august

Tidspunkt: Kl. 8.30-15.45

Sted: Hotel Vejlefjord

Målgruppe: Hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneskadeteams

Temadagen er en del af Hjernesagens og TrygFondens samarbejde om ulighed i sundhed på strokeområdet med fokus på understøttelse af udsatte og sårbare borgere med behov for kommunal rehabilitering.

Dagen vil blive en blanding af faglige oplæg og casebaseret gruppearbejde og erfaringsudveksling. Målet er, at du går hjem med ny viden om, hvordan du kan bidrage til at mindske social ulighed i sundhed på hjerneskadeområdet og ideer til, hvordan din kommune kan videreudvikle rehabiliteringsindsatser, der er målrettet hjerneskaderamte borgere i sårbare situationer.

Program

Kl. 8.30 – 9.00: Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 – 9.30: Velkomst v/markedschef og sygeplejerske Birgitte Vikne og direktør for Hjernesagen Hysse Forchhammer

Kl.9.30 – 10.15: Hvordan sikres hjerneskaderamte borgere med psykiatrisk komorbiditet eller misbrug en helhedsorienteret sammenhængende indsats? v. centerleder Helle Kynau Steffensen fra Lions Neurocenter

Borgere med andre udfordringer end kun hjerneskade, eksempelvis psykiatrisk komorbiditet eller misbrug, står med særlige udfordringer i forhold til at kunne indgå i de neurorehabiliteringstilbud, vi tilbyder dem. I praksis oplever vi, at det kan give store udfordringer og være frustrerende for både borger, pårørende og de professionelle.

Oplægget vil med udgangspunkt i konkrete cases give nogle bud på hvordan vi organisatorisk såvel som i den enkeltes indsats kan lykkes med at tilgodese denne gruppes behov i et neurorehabiliteringsforløb. Herunder hvordan vi sikrer, at disse særligt udsatte og sårbare borgere får en helhedsorienteret indsats, på tværs at sektorer og/eller forvaltninger.

Kl. 10.15 – 10.45: Kaffepause og besøge stande

Kl. 10.45 – 11:45: Oplæg om etnicitet, kultur og stroke v. sygeplejerske Kirsten Malig Larsen fra Indvandrermedicinsk klinik Hvilke redskaber kan tages i brug for at skabe gode rehabiliteringsforløb for borgere med minoritetsetnisk baggrund? Hvad skal vi være særligt opmærksomme på ift. forståelse af kultur, traumer, inddragelse af familiemedlemmer, netværk og hierarki i familien? Hvad skal vi gøre, når der reageres anderledes end forventet?

Hvem kan vi trække på, når sprog og kulturforståelse bliver en barriere? Hvad kan narrativer og livshistorie bruges til ift. at skabe forståelse? Hvilke redskaber kan vi bruge for at skabe rummelige, sensitive og fleksible tilbud og indsatser til minoritetsetniske danskere – som fx håndholdt indsats, brobygning til aktiviteter i nærområde, sprogstøtte mm

Kl. 11:45 – 12.45: Frokost og kig på stande

Kl.12.45 – 13.00: Orientering om gruppearbejde – vi fortæller og fordeler

Kl. 13.00 – 14.00: Gruppearbejde

Kl. 14.00 – 14.30: Kaffepause og stande og læs om hinandens gruppearbejder

Kl. 14.30 – 15.15: Sundhedskompetencebegrebet som redskab til at skabe mere lighed v. Annette Fisker fra Københavns Kommune og Charlotte Haase fra Hjernesagen

Hvad er sundhedskompetencebegrebet for noget og hvordan kan det bruges, hvis vi skal skabe mere lighed i den kommunale genoptræning og rehabilitering? Oplægget vil have særlig fokus på, hvordan man kan arbejde med at skabe en sundhedskompetent organisation, der imødekommer også udsatte borgeres behov for adgang og tilbud og tager udgangspunkt i et udviklingsarbejde på genoptræningsområdet i Københavns Kommune.

Kl. 15.15 – 15.45: Opsamling og afrunding: Hvordan arbejder vi sammen videre om kvalitetsudvikling og vidensdeling, der kan bidrage til øget lighed på hjerneskadeområdet? V. Hysse Forchhammer