Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Unge


Rehabilitering for unge

Ny Fjordbo er et godkendt botilbud under Socialstyrelsen med sigte på rehabilitering til unge i alderen fra 15 år med en medfødt eller erhvervet hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser. Gennemsnitsalderen er omkring de 20 år.  Vi er et botilbud der laver højt specialiseret neurorehabilitering efter Lov om social service § 66 stk. 5 og §107, herunder eksempelvis unge i ressource- og STU forløb. Ligeledes er der efter endt ophold mulighed for §85 støtte og konsulentbistand.

Unge, som bliver ramt af en hjerneskade eller anden neurologisk lidelse, har særlige udfordringer, da skaden er indtruffet på et tidspunkt før hjerne og identitet er færdigudviklet. Erfaringer viser, at de unges motivation, udvikling og trivsel øges i samværet med ligestillede jævnaldrende. Derfor er der på Ny Fjordbo et aktivt og moderne ungemiljø med særlig fokus på at genskabe mistede funktioner samtidigt med, at den almindelige udvikling i overgangen mellem ung og voksen understøttes bedst muligt.

Opholdet bygger på et neuropsykologisk grundlag, med specialiseret neuro- og tværfaglig viden. Vi arbejder i et rehabiliterende miljø med henblik på at minimere de negative konsekvenser af hjerneskaden og gøre den unge i stand til at opnå så selvstændigt og livstilfredsstillende en tilværelse som muligt.

Opholdet tilrettelægges i et sammenhængende tværfagligt terapeutisk miljø bestående af neuropsykologer, speciallæge, neuropædagoger , fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, lærere og talepædagoger. Der er ligeledes tilknyttet neurolog, psykiater, diætist og neuro-optometrist.

Ophold på Ny Fjordbo bliver altid individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, mål, ressourcer og begrænsninger. Desuden lægger vi vægt på tæt samarbejde med visiterende myndighed i forhold til, hvordan det går den unge, og om der er udvikling i forhold til de opsatte målsætninger.

Vi vægter et tæt samarbejde med den unges familie og venner, både i den daglige dialog men også ved særlige arrangementer.

På Ny Fjordbo tilbyder vi:

  • ADL-træning individuelt og i grupper med henblik på at opnå størst mulig selvstændighed
  • Afklaring af ressourcer og begrænsninger i forhold til fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder
  • Integrering af relevante digitale og it-baserede hjælpemidler
  • Afklaring af fremtidigt støttebehov samt boligmuligheder
  • Støtte til at opnå indsigt i og accept af egne ressourcer og begrænsninger samt nye livsvilkår
  • Personlig udvikling samt accept af forandrede livsvilkår
  • Udvikling af sociale kompetencer
  • Mulighed for STU, jobafprøvning, skolegang mv.

Vi inddrager altid eksterne samarbejdspartnere i forløbene, herunder hjemkommune, sagsbehandlere, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og andre relevante parter med henblik på at sikre den bedst mulige overgang, når forløbet på Ny Fjordbo er slut. På denne måde kan vi være på forkant med problemstillinger og tiltag, som den unge har behov for, at de eksterne samarbejdspartnere sætter i værk.

Socialtilsyn Midt laver årlige tilsyn med Ny Fjordbo, se seneste rapport på Tilbudsportalen.

Facebook
Find Ny Fjordbo på Facebook 

Fleksibel genoptræning med ny teknologi gør Vejlefjord unik

Et springbræt til voksenlivet