Den neuropædagogiske rådgivning tager afsæt i specialiseret neurofaglig viden og erfaren konsulentbistand, dette i forhold til viden om hjernen og kognition, psykoeducation, selvforståelse, psykosocial støtte, samarbejde og kommunikation.

Med udgangspunkt i den unges liv, behov, funktionsniveau, rehabiliteringsproces mv. og med afsæt i en helheds- og ressourceorienteret tilgang, vil den neuropædagogiske konsulent støtte op og tilbyde sparring til den unge og dennes netværk. Der vil tilrettelægges et forløb, med fokus på mestring af ændrede livsvilkår.

Målgruppe: Unge mellem 15-25 år med lettere til moderat hjernepåvirkning, herunder kognitive følgevirkninger.

Det kan være unge med erhvervet hjerneskade, CP, commotio, eller sjældne diagnoser.

Baggrund

På mange måder kan hjernen siges at være et af menneskets mest sårbare organer. Skader i hjernen heler ikke på samme måde som fx en brækket knogle. Med en hjernepåvirkning er det ikke blot et spørgsmål om hvile for så at være på benene igen i løbet af et par uger. En hjernepåvirkning kan have konsekvenser for hvem vi er, hvordan vi tænker, hvordan vi handler, og hvordan vi føler. At vende tilbage til livet med ændrede livsvilkår forårsaget af en hjernepåvirkning opleves og takles meget individuelt. En proces omkring reintegrering, reorganisering samt redefinering af livsførelse og identitetsopfattelse er som oftest et vilkår. En forandringsproces der fordrer energikrævende arbejde i forhold til at etablere en ny form for kontrol over tilværelsen. En proces som er ny, svær, kompleks, emotionel, foranderlig og meget mere. Forståelse for hjernepåvirkningens indvirkning, påvirkning og omfang er en nødvendighed og til det kan faglig viden og sparring på specialiseret niveau, være en uvurderlig hjælp.

Vigtige og afgørende faktorer for mestring af ændrede livsvilkår forårsaget af en hjernepåvirkning:

 • Neurofaglig støtte og hjælp til selverkendelse og accept og udvikling af mestringsstrategier
 • Anerkendelse og forståelse for de ændrede livsvilkår
 • Neurofaglig støtte til at få skabt forståelse i netværket hvormed de bedre kan agere ressource for den unge
 • Hjælp og støtte til at skabe balance mellem over- og underbelastning
 • Forståelse for og støtte til, at skabe balance mellem ydre/indre krav overfor tilgængelige ressourcer og funktionsniveau

Forløbet

Ydelsen tilbydes ambulant, dvs vi kommer ud hvor den unge lever sit liv og afholder møderne. Et forløb inklusiv forberedelse, har en varighed af ca. 20 timer, som tilpasses individuelt mellem den unge og netværket samt skole eller arbejdsplads.

Den neuropædagogiske konsulent tilpasser det enkelte forløb og kobler timerne på hvor det giver mest mening. Der vil også ligge undervisningsmoduler i forløbet med emner som fx:

 • Mental udtrætning
 • Ungdom på særlige vilkår
 • De eksekutive funktioner
 • Hukommelse
 • Erkendelse/accept/mestring
 • Selvstændighed og mestring i hverdagen

Opstartsmøde

Møde med den unge, familien og kommunen hvor vi aftaler rammen for det kommende forløb.

Samtaler med den unge

Psykoeducative samtaler med den unge om hjernepåvirkningens omfang og betydning for det levede hverdagsliv. Herunder viden om, samt strategier til de kognitive følgevirkningers betydning for den unges hverdag, aktivitetsniveau og sociale samspil med andre. Hertil psykosocial støtte til mestring og til at forstå sig selv i relation til de nye livsvilkår som hjernepåvirkningen har medført.

Netværksmøder

Afholdelse af netværksmøder i større eller mindre omfang. Det kunne være for de familiære relationer, vennerne, social omgangskreds, arbejdsplads, skole og lign.

Et fokus på oplysning, vidensdeling og sparring vil være i centrum for sådan et netværksmøde, som målrettes deltagere og ønsker. Dette med henblik på at skabe øget og fælles forståelse for den unges ændrede livsvilkår, men også netværkets ændrede vilkår og betydningen for det relationelle samspil mellem den unge og netværk.

Afsluttende møde

Møde med den unge, familien og kommunen, hvor vi kommer med en skriftlig anbefaling til videre forløb i kommunen.

I et forløb med en neurofaglig konsulent får du/I sparring og rådgivning med specialiseret neurofaglig viden som afsæt. En viden som kan bibringe en øget forståelse og være et afgørende afsæt for det videre levede liv og relationelle samspil mellem den unge og dennes omgivelser.

Et forløb koster kr. 30.000,- ekskl. kørsel.

Kontakt os på 7682 3333 for mere information eller et konkret tilbud. Ydelsen kan købes af kommunen eller som privat betaler.

Download folder