1. Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Vejlefjord Rehabilitering er ansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, når du er patient hos os. Vejlefjord Rehabilitering indsamler kun de personoplysninger, der er relevante i forhold til din behandling.

Nedenfor kan du læse, hvordan Vejlefjord Rehabilitering A/S (herefter ”Vejlefjord Rehabilitering”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Vejlefjord Rehabilitering
Sanatorievej 27b
7140 Stouby
Telefonnummer: 7682 3333
E-mail: visitationen@vejlefjord.dk
CVR: 32761682

Vi behandler personoplysninger om dig i forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

2. Patienter som er indlagt eller i behandling

Oplysninger vi indsamler og behandler

Vejlefjord Rehabilitering kan behandle personoplysninger om dig under forudsætning af, at det er sagligt, nødvendigt og relevant, så vi kan løse vores opgaver på sundhedsområdet. Vi skelner mellem almindelige oplysninger og følsomme personoplysninger.

Vi vil f.eks. behandle oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse og lignende. Herudover vil vi også behandle følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger og sociale forhold, som er nødvendige for at vi kan foretage den rette behandling.

Hvor dine stammer personoplysninger fra

Oftest har du selv afgivet de personoplysninger, som Vejlefjord Rehabilitering behandler om dig, men oplysningerne kan også være indsamlet fra andre, eller via offentlige tilgængelige kilder:

 • Din læge
 • Pårørende
 • Sygehuse
 • Offentlige myndigheder (fx kommune, hjemmeplejen)
 • Privatpraktiserende sundhedspersoner (fx praktiserende læger, speciallæger)
 • Offentlige registre (fx CPR-registret, Landspatientregistret)
 • Forsikringsselskaber

 

Formålet med behandlingen

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at Vejlefjord Rehabilitering kan udrede, behandle og rehabilitere børn, unge og voksne med følgevirkninger efter alvorlige og livstruende sygdomme.

Dine personoplysninger bruges som led i din behandling – det kan være til:

 • Undersøgelse, behandling og opfølgning på behandling
 • Administrative formål, der knytter sig til behandlingen
 • Administrative formål, som knytter sig til driften (fx planlægning)
 • Kvalitetssikring og udviklingsarbejde
 • Sundhedsvidenskabelig forskning

Retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger

Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, for den behandling, som hører under offentlig myndighedsudøvelse. Dette skyldes, at Vejlefjord Rehabilitering underlagt lovgivning som følge af at være et specialsygehus (jf. sundhedslovens § 79, stk. 2).

For private patienter, som vi indgår en kontrakt om et behandlingsforløb med, vil behandlingsgrundlaget for almindelige oplysninger være med henblik på at indgå aftalen om et behandlingsforløb (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b).

I forhold behandling af til de følsomme personoplysninger, behandles disse på baggrund af, at oplysningerne er nødvendige af hensyn til sundhedsmæssige formål (databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h). Oplysningerne kan herudover behandles med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning og hvis det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af undersøgelserne, jf. databeskyttelseslovens § 10.

Vores grundlag for behandling af dit CPR-nummer sker i medfør af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Deling af personoplysningerne

Hvis det er nødvendigt for at kunne løse vores opgave på sundhedsområdet, eller hvis du beder os om det/giver dit samtykke til det, videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til andre – fx:

 • Privatpraktiserende sundhedspersoner (praktiserende læger eller speciallæger)
 • Andre offentlige eller private hospitaler
 • Offentlige myndigheder (fx kommuner)
 • Offentlige registre (fx Landspatientregisteret)
 • Godkendte forskningsprojekter og kliniske kvalitetsdatabaser
 • Kvalitetssikring og udviklingsarbejde
 • Andre (fx forsikringsselskaber med samtykke)
 • Eksterne leverandører

Opbevaring af personoplysningerne

Varigheden for opbevaring af dine oplysninger afhænger af forskellige kriterier.

Vi opbevarer patientjournaler i mindst 10 år efter den seneste optegnelse i journalen, idet vi er forpligtet hertil i medfør af journalbogføringsbekendtgørelsen. Dog kan vi opbevare patientjournaler af betydning for en klage-, tilsyns-, eller erstatningssag så længe sagen verserer efter opbevaringsperiodens udløb.

For de oplysninger som vi behandler til administrative formål opbevares disse som udgangspunkt i op til 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningen vedrører, i medfør af bogføringslovens krav.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Hvis en patient er statsborger i et andet land udenfor EU (tredjeland), kan Vejlefjord Rehabilitering være pålagt at sende oplysningerne (f.eks. dele af patientjournalen) retur til patientens hjemland for at den registrerede kan modtage den nødvendige behandling. Dette kan derfor i det konkrete tilfælde indebære, at personoplysningerne bliver overført til lande udenfor EU/EØS.

Dine personoplysninger kan overføres til de lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS (sikre tredjelande).

Såfremt dine personoplysninger overføres til usikre tredjelande vil ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen. Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

3. Personer som optræder på billeder, videoer og interviews

Oplysninger vi indsamler og behandler

Vejlefjord Rehabilitering kan i nogle tilfælde ønske at offentliggøre billed- eller videomateriale og interviews, hvori du selv (eller dit barn eller dit værgemål) indgår. Vi kan indsamle oplysninger om navn, e-mailadresse, telefonnummer, helbredsoplysninger (som du selv oplyser, f.eks. ved at fortælle din personlige historie), billede- og videomateriale.

Hvor dine stammer personoplysninger fra

Personoplysningerne indsamles fra dig.

Formålet med behandlingen

Vejlefjord Rehabilitering ønsker at offentliggøre billeder og/eller videomateriale og/eller interviews/citater med det formål at fremme viden og opmærksomhed på Vejlefjord Rehabiliterings aktiviteter og hjerneskaderehabilitering i generel forstand.

Retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger

Billeder til patienthistorier og interviews

Vores behandling af billeder, videoer eller interviews sker som udgangspunkt på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, i henhold til databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1, litra a for almindelige personoplysninger. For følsomme oplysninger, som du selv giver i forbindelse med dem personlige historie, anvender vi artikel 9, stk. 2, litra a. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Patienthistorier og interviews vil altid kun omfatte personer, som ikke er indlagte eller på anden vis har et aktivt behandlingsforløb hos os. Dette med henblik på at sikre, at der ikke foreligger et patientforhold, som på nogen måde kan skabe tvivl om samtykkets frivillighed.

Situationsbilleder

Såfremt vi ønsker at anvende billeder/videoer fra arrangementer, aktiviteter og situationer, der kan give et indblik i hverdagen på Vejlefjord Rehabilitering, vil vi orientere de omfattede personer, inden et sådant billede/video tages. Vi vil derudover sikre, at ingen enkeltpersoner vil kunne identificeres på de pågældende billeder/videoer i tilfælde af offentliggørelse.

Deling af personoplysningerne

Hvis der er givet samtykke hertil, vil billeder, videoer og/eller interviews offentliggøres og deles med udbyderen af hjemmesiden og det sociale medie.

Vejlefjord Rehabilitering er sammen med Facebook fælles dataansvarlig for overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler på vores Facebook-side. Ved brug af Facebook har vi indgået en aftale om fælles dataansvar, som klarlægger rolle- og ansvarsfordelingen mellem parterne. Den kan læses her. Dette betyder derfor, at Facebook også behandler personoplysninger på Vejlefjord Rehabiliterings Facebook-side til egne formål, som Vejlefjord Rehabilitering ikke har rådighed over eller ansvaret for. Læs mere om Facebooks behandling af personoplysninger her.

Vejlefjord Rehabilitering kan herudover dele oplysningerne på vores egen hjemmeside og/eller i nyhedsbreve eller diverse brochurer til markedsføringsmæssige formål.

Opbevaring og sletning af personoplysningerne

Vejlefjord Rehabilitering bruger billeder, videoer og interviews af aktivt i 2 år fra kommende årsskifte på vores hjemmeside og sociale medier. Efter de 2 år vil billeder, videomateriale og/eller interviews blive slettet eller anonymiseret.

Tilbagekaldelse af samtykke

Både du og/eller dit barn/værgemål kan til enhver tid tilbagekalde samtykket. Ønsker du at tilbagekalde et samtykke, skal du skrive til Vejlefjord Rehabilitering på visitationen@vejlefjord.dk. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

4. Spørgeskemaer i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser

Oplysninger vi indsamler og behandler

Vejlefjord Rehabilitering giver patienter, pårørende og eksterne samarbejdspartnere mulighed for at udfylde et spørgeskema ved afslutningen af rehabiliterings- og indlæggelsesforløb. Spørgeskemaerne kan som udgangspunkt besvares anonymt, men hvis du selv ønsker det, kan du udfylde kontaktoplysninger (herunder navn, e-mailadresse og telefonnummer), og som samarbejdspartner kan du også indsende oplysninger om din stilling og arbejdsplads. Du har også mulighed for at indsende personlige kommentarer, der kan omfatte helbredsoplysninger (fx ved at fortælle om din sygdom og baggrunden for dit ophold). Dette er dog fuldkommen frivilligt.

Hvor dine stammer personoplysninger fra

Personoplysningerne indsamles fra dig.

Formålet med behandlingen

Spørgeskemaerne har til formål at give Vejlefjord Rehabilitering viden om, hvordan vores patienter, pårørende og samarbejdspartnere har oplevet rehabiliterings- og indlæggelsesforløb. Dette med henblik på, at vi løbende kan sikre, at vores forløb i videst mulig grad imødekommer de behov, man har som patient, pårørende eller samarbejdspartner.

Retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger

Når du besvarer og indsender et spørgeskema, regnes det for, at du giver dit samtykke til behandlingen af de indsendte oplysninger. Vores behandling af spørgeskemaer til brug for tilfredshedsundersøger finder derfor sted på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, i henhold til databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1, litra a for almindelige personoplysninger. For følsomme oplysninger, som du selv giver i forbindelse med en personlig historie eller uddybende kommentarer, anvender vi artikel 9, stk. 2, litra a. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Deling af personoplysningerne

Oplysningerne vil kunne deles internt i Vejlefjord Rehabiliterings medarbejder- og ledelsesgruppe som led i kvalitets- og udviklingsprojekter. Enhver form for ekstern offentliggørelse vil altid være i anonymiseret form, sådan at ingen enkeltpersoner vil kunne genkendes. En sådan offentliggørelse vil eksempelvis kunne omfatte præsentationer af tilfredshedsmålinger på vores hjemmeside.

Opbevaring og sletning af personoplysningerne

Indsendte spørgeskemaer opgøres hver 3. måned (kvartalsvis), og såfremt besvarelserne omfatter personoplysninger, slettes de senest 3 måneder herefter. Besvarelserne opbevares herefter i anonymiseret form uden mulighed for at identificere enkeltpersoner.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at behandle de pågældende oplysninger. Ønsker du at tilbagekalde et samtykke, skal du skrive til Vejlefjord Rehabilitering på visitationen@vejlefjord.dk. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

5. Deltagere i arrangementer, kurser mv.

Oplysninger vi indsamler og behandler

Når du deltager i arrangementer, kurser mv. afholdt af os, behandler vi personoplysninger om dit navn, telefonnummer, stillingsbetegnelse, e-mailadresse, evt. faktureringsoplysninger samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.

Hvor dine stammer personoplysninger fra

Oplysningerne stammer fra dig selv.

Formålet med behandlingen

Vi behandler disse personoplysninger med henblik på administration af eventet/arrangementet og af sikkerhedsmæssige årsager, samt for at kunne sende dig relevant materiale til kurset/arrangementet, som du deltager i.

Retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger

Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med deltagelse i kursus er aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b).

Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med deltagelse i arrangementer, kurser mv., er vores legitime interesser i at afvikle og administrere arrangementet/kurset efter databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Deling af personoplysningerne

I forbindelse med afholdelse af arrangementer og kurser kan vi videregive dine personoplysninger til anvendte databehandlere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning når dette er en forudsætning for at opfylde formålet.

Opbevaring og sletning af personoplysningerne

Personoplysningerne opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. I det omfang oplysningerne er relevante for bogføring opbevares oplysningerne i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører. Øvrige oplysninger slettes maksimalt 3 måneder efter afholdelse af det pågældende kursus/arrangement.

6. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Retten til indsigt

Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.  Såfremt vi behandler personoplysninger om dig, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves, vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning

Du har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan du i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke du ønsker, at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning

Du har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse personoplysninger ikke kan slettes på grund af anden lovgivning, eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger, som vi behandler, være forkerte, har du ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk, at der alene er tale om de personoplysninger, som du selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Du er altid velkommen til at henvende dig til Vejlefjord Rehabilitering, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af dine personoplysninger. Hvis ikke du er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.