Dataansvarlig

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Sanatorievej 27B

7140 Stouby

Telefon: 7682 3333

E-mail: visitationen@vejlefjord.dk

Dine rettigheder

Du har, som en person vi behandler oplysninger om, en række rettigheder:

  • Dine personoplysninger skal behandles på en rimelig, lovlig og gennemsigtig måde
  • Du skal være informeret om, at dine personoplysninger behandles (et eksempel på dette er denne persondatapolitik)
  • Du skal kunne få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig
  • Du kan kræve, at vi retter op på forkerte oplysninger
  • Du kan i bestemte situationer kræve, at vi sletter dine personoplysninger
  • Du kan kræve, at vi videregiver dine personoplysninger til dig eller en anden organisation
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring
  • Du har ret til at modsige dig automatiske afgørelser herunder profilering
  • Du har ret at gøre indsigelse mod vores fortsatte behandling af dine personoplysninger
  • Samt, under særlige forudsætninger, midlertidigt begrænse eller stoppe vores behandling af dine personoplysninger

Du skal dog være opmærksom på, at disse rettigheder kan være underlagt undtagelser. Dette gør sig blandt andet gældende i relation til forskning og offentlig myndighedsudøvelse.

Registrerede oplysninger

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S behandler og registrerer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med os som henholdsvis ansatte, samarbejdspartnere, patienter, studerende, ansøgere, deltagere i forskningsprojekter eller konferencer – eller som abonnent på vores nyhedsbrev.

Alt efter kontakten til Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S registreres både almindelige og følsomme personoplysninger: Almindelige personoplysninger kan eksempelvis omfatte navn, kontaktoplysninger, stilling, kommune og boligforhold, mens følsomme personoplysninger eksempelvis omfatter helbredsoplysninger. I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Behandling af oplysninger

Almindelige og følsomme personoplysninger behandles med hjemmel i persondatalovens §6, §7 eller §8. Persondata i forskningsprojekter kan registreres med hjemmel i persondatalovens §10 samt journalføringsbekendtgørelsen nr. 1090 af 28/07/2016.

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S behandler kun følsomme personoplysninger med informeret skriftligt samtykke fra patienter eller alternativt vedkommendes værge, med mindre gældende lovgivning tillader os at indsamle oplysningerne på anden vis. Den registrerede kan til enhver tid trække et samtykke til behandling af oplysningerne tilbage, hvilket vil være med fremadrettet effekt.

Opbevaring

Personoplysninger behandles fortroligt og opbevares sikkert i Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S egne journaliserings- og databehandlingssystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, som de er indsamlet til, vil de blive slettet, anonymiseret eller arkiveret i overensstemmelse med gældende lovgivning. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

I henhold til journalføringsbekendtgørelsen har vi pligt til at opbevare journaloplysninger i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, eksempelvis i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Videregivelse

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S videregiver ikke persondata til andre uden samtykke fra den registrerede, medmindre vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dataindsigt

Man kan når som helst rette henvendelse til Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S, såfremt man ønsker at få indsigt i de registrerede oplysninger. Henvendelse kan rettes til Visitationen på tlf. 7862 3333 eller e-mail visitationen@vejlefjord.dk.

Berigtigelse

Hvis du som registreret mener, at der er registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S om at rette oplysningerne. Tilsvarende har du ret til at få suppleret ufuldstændige personoplysninger, dog kun såfremt de manglende oplysninger har betydning for formålet med behandlingen. Retten til berigtigelse og supplering gælder dog ikke, hvor dine personoplysninger udelukkende behandles til videnskabelige eller statistiske formål.

Begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Begrænsning af behandling betyder, at de opbevarede personoplysninger mærkes med den hensigt at begrænse fremtidig behandling af disse oplysninger.

Retten til at blive glemt

I henhold til Databeskyttelsesforordningen har du i visse tilfælde ret til få at slettet personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse. Eksempelvis hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, eller du har trukket dit samtykke tilbage, og der ikke er noget andet retsgrundlag for at behandle oplysningerne om dig.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Registrerede personer har ret til dataportabilitet. Dette vil sige, at de har ret til at modtage kopi af de registrerede oplysninger, som er behandlet elektronisk, i et struktureret og sædvanligt anvendt og maskinlæsbart format. Såfremt det er tekniske muligt, kan du derfor bede Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S om en kopi af de registrerede oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet via følgende mailadresse: dt@datatilsynet.dk.