Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Publikationer


Forløbsbeskrivelse

Med denne forløbsbeskrivelse præsenterer Socialstyrelsen faglige anbefalinger i forhold til de højt specialiserede indsatser på social- og specialundervisningsområdet for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Læs rapporten

Rigsrevisionens rapport

Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger.

Læs rapporten

Servicetjekket

Formålet med nærværende rapport er, på baggrund af servicetjekket på hjerneskadeområdet, som afdækkede udfordringer på området, at komme med anbefalinger til indsatser, der kan medvirke til at understøtte kvaliteten af genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade.

Læs rapporten

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Rapporten indeholder Socialstyrelsens behandling af kommunalbestyrelsernes afrapporteringer på den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – både for den enkelte region og på tværs af regionerne.

Læs rapporten

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til personer med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi

Denne retningslinje har til formål at understøtte den faglige kvalitet i de indsatser der bliver tilbudt i regioner, kommuner og praksissektoren.

Læs rapporten

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi – opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Denne retningslinje har til formål at højne og ensarte kvaliteten af opsporing, udredning og behandling af øvre dysfagi.

Læs rapporten

De tidligere beskrevne forløbsprogrammer retter sig mod voksne med erhvervet hjerneskade og har således ikke fokus på børn og unge. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man orienterer sig i:

Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Læs rapporten

Genoptræning og rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade – en faglig visitationslinje

Læs rapporten