Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade


På Vejlefjord Rehabilitering tilbyder vi ophold med specialiseret rehabilitering til dig, der har erhvervet en hjerneskade ved sygdom eller ulykke og som ønsker en målrettet træning i trygge og helt unikke rammer.

Vejlefjord Rehabiliterings kernemålgruppe har siden 1985 været voksne med hjerneskader og hjernesygdomme, og vi har således en udpræget stor erfaring på netop dette område.

Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til VISO, og leverer også dér specialistudredninger og – rådgivning angående borgere med hjerneskade og ofte psykiatrisk komorbiditet.

Stor faglig bredde og dybde/specialisering er med til at sikre, at Vejlefjord Rehabilitering kan modtage patienter med mangeartede og komplekse behov for specialiseret rehabilitering. Det gælder for eksempel patienter med svære fysiske og mentale funktionsnedsættelser, herunder patienter med kommunikationsvanskeligheder (f.eks. afasi) og patienter med lammelser, samt patienter med komplicerende forhold som f.eks. præmorbide lidelser eller misbrug, social sårbarhed og komplekse familieforhold.

Ved behov kan Vejlefjord Rehabiliterings Børneneurocenter, herunder børneneuropsykologer, inddrages ifht. særlige familieorienterede indsatser overfor patienternes børn og andre pårørende.

Målgruppe

Voksne med erhvervet hjerneskade efter eksempelvis:

  • Apopleksi (hjerneblødning eller blodprop i hjernen)
  • Hovedtraume
  • Hjernetumor

Blandt formålene med rehabiliteringen/genoptræningen er:

  • at du som ramt af en hjerneskade kan klare dig bedst muligt fysisk, kognitivt, emotionelt og socialt
  • at du som hjerneskaderamt bliver i stand til at tilrettelægge en indholdsrig og meningsfyldt hverdag
  • at du og dine pårørende opnår en bedre forståelse af de ændringer, en hjerneskade medfører

Undersøgelse/behandling

Behandlingsforløbene tilrettelægger vi helt individuelt og med udgangspunkt i dine behov og ønsker. Også længden af et behandlingsophold vurderes helt individuelt. Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang til dig som patient og de problemstillinger, du oplever som følge af skaden.

Vi har i snit 15 faste træningshold, hvor vi arbejder evidensbaseret med blandt andet kondition, gangfunktion, hånd- og arm-funktion, kognitiv træning, bassintræning m.m. Hver patient bliver tilknyttet et fast behandlerteam, der er sammensat af neuropsykologer, ergoterapeuter fysioterapeuter, sygeplejersker, logopæder og andre specialister afhængig af patienternes behov. I et tæt, tværfagligt samarbejde udarbejder vi en tværfaglig behandlingsplan med dine mål for genoptræningen. Behandlingen bygger på et neuropsykologisk grundlag og veksler mellem individuel- og gruppebehandling, suppleret med selvtræning.

Da det ofte ikke kun er dig som patient, men også din familie der er påvirket af den erhvervede hjerneskade, tilbyder vi dine pårørende blandt andet at deltage i en specielt tilrettelagt temadag. Her får de lejlighed til at forstå følgerne af en hjerneskade, at forstå deres egen situation samt muligheden for at møde ligestillede.

Varighed

Et rehabiliteringsophold planlægges individuelt, men varer typisk mellem 4 og 12 uger.

Opfølgning

Vi tilbyder en indskrivnings-, en  midtvejs- og udskrivningssamtale, hvor pårørende og andre tæt på dig kan deltage og følge med i rehabiliteringen; den aktuelle status, fremtidige muligheder og rehabiliteringsbehov. Ved udskrivelse udarbejdes der en status, med anbefalinger om den videre genoptræning, og der udarbejdes et individuelt tilrettelagt trænings program.

Træning i fokus døgnet rundt på Vejlefjord Rehabilitering

Når genoptræningspotentialet bare bliver ved med at vokse